Меню KDT
Проект "Читающая школа"

В рамках проекта «Читающая школа» с целью формирования у детей устойчивого интереса к общению с книгой 12-13 февраля 2021 года заведующим школьной библиотекой КГУ «Гаршинская средняя школа»  Маркштедер И.Д. была организована и проведена акция «Подари книгу школьной библиотеке», в которой мог поучаствовать каждый из нас. Акция направлена на то, чтобы пополнить фонд необходимой литературой для любителей чтения. Ведь лучший подарок для библиотеки, конечно, книга. Читатели, которые передают бесплатно книги в фонд библиотеки, это люди с высокой гражданской позицией, особым чувством долга перед обществом, как правило, прекрасно понимающие, что эти книги найдут своего читателя.

Школьная библиотека благодарна всем тем, кто откликнулся на призыв, проявил знак внимания и уважения любимой школе и подарил книги. 


МұқағалиМақатаев - ұлықазақжерінің, қазақхалқыныңбаласы, олардыңсүйіспеншілігінебөленіп, жарқынталантынсыйлағанұлытұлға. Бүгінде бұл есім қазақ поэзиясын бейнелейді. 2021 жылдың 9 ақпанында "Гаршин орта мектебі" КММ мектеп кітапханасының меңгерушісі И.Маркштедер5-11 сынып оқушылары үшін сүйікті қазақ ақыны мен жазушысының туғанына 90 жылтолуына арналған "Ол өз халқына лира арнаған" атты кітап көрмесінің онлайн-презентациясын дайындады.

Мукагали Макатаев - сын Великой казахской земли и казахского народа, щедро одаренный их любовью и сам одаривший их ярким талантом. Сегодня это имя символизирует казахскую поэзию. 9 февраля 2021 года заведующая школьной библиотекой КГУ «Гаршинская средняя школа» Маркштедер И.Д. для учащихся 5-11 классов подготовила онлайн-презентацию книжной выставки «Он лиру посвятил народу своему», посвященную 90-летию со дня рождения любимого казахского поэта и писателя.

Кітапқа және оқуға деген қызығушылықты сақтау мәселесі бүгінде бұрынғыдан да өзекті. Кітап балаларға әлемді тануға көмектеседі, қызығу шылықты дамытады. "Оқымысты мектеп" жобасыаясында 2021 жылдың 11 ақпанында "Гаршин орта мектебі" КММ мектепкітапханасының меңгерушісі И.Маркштедер балалардың кітапқа деген тұрақты қызығу шылығын қалыптастыру мақсатында 1-4 сынып оқушылары арасында "Кітап екеуміз адал доспыз" онлайн акциясын өткізді. Қолында сүйікті кітабы бар ұлдар мен қыздардың көңілді, байсалды, ойлы суреттері еріксіз назара ударып, көздіқуантады.

Проблема сохранения интереса к книге и к чтению сегодня актуальна как никогда. Книга помогает детям познавать мир, развивает любознательность. Жизнь ребенка становится полнее и содержательнее от того, что в неё входят герои детских книг. В рамках проекта «Читающая школа» с целью формирования у детей устойчивого интереса к общению с детской книгой 11 февраля 2021 года заведующим школьной библиотекой КГУ «Гаршинская средняя школа» Маркштедер И..Д. была проведена онлайн-акция «Книга и я, вместе верные друзья!» среди учащихся 1-4 классов. Весёлые, озорные, серьезные, вдумчивые фотообразы мальчишек и девчонок с любимой книгой в руках, невольно привлекают внимание и радуют взор.

 

2021 жылы " Бір ел – бір кітап" республикалық акциясы тәуелсіздіктің 30 жылдығынаорай ластырылған. Бүкіл халықтық оқылымға белгілі қазақстандық авторлардың поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті мен аударма саласындағы үздік 30 шығармасы таңдалды. Осы акция аясында 2021 жылғы 10 ақпанда "Гаршин  ортамектебі" КММ-нде отандық әдебиетті насихаттау мақсатында мектеп кітапханасының меңгерушісі И.Маркштедер тақырыптық көрме безендіріп, Қазақстанның көрнекті жазушыларының шығармаларын оқырмандар назарына ұсынды.

Республиканская акция «Одна страна – одна книга» в 2021 году приурочена к 30-летию Независимости страны. Для всенародного чтения были выбраны 30 лучших произведений известных казахстанских авторов в области поэзии, прозы, драматургии, детской литературы и перевода. В рамках данной акции 10 февраля 2021 года в КГУ «Гаршинская средняя школа» с целью пропаганды отечественной литературы заведующим школьной библиотекой  И.Маркштедер была оформлена тематическая выставка, на которой представлены вниманию читателей произведения выдающихся писателей Казахстана.

 


МұқағалиМақатаев - ұлықазақжерінің, қазақхалқыныңбаласы, олардыңсүйіспеншілігінебөленіп, жарқынталантынсыйлағанұлытұлға. Бүгіндебұлесімқазақпоэзиясынбейнелейді. 2021 жылдың 9 ақпанында "Гаршин орта мектебі" КММ мектепкітапханасыныңмеңгерушісіИ.Маркштедер 5-11 сыныпоқушыларыүшінсүйіктіқазақақыны мен жазушысыныңтуғанына 90 жылтолуынаарналған "Олөзхалқына лира арнаған" аттыкітапкөрмесінің онлайн-презентациясындайындады.

МукагалиМакатаев - сын Великой казахской земли и казахского народа, щедро одаренный их любовью и сам одаривший их ярким талантом. Сегодня это имя символизирует казахскую поэзию.

9 февраля 2021 года заведующая школьной библиотекой КГУ «Гаршинская средняя школа» Маркштедер И, для учащихся 5-11 классов подготовила онлайн-презентацию книжной выставки «Он лиру посвятил народу своему», посвященную 90-летию со дня рождения любимого казахского поэта и писателя.

2021 жылдың 4 ақпанында "Өзін-өзітану: махаббат пен шығармашылықпедагогикасы" онкүндігіаясында " Гаршин орта мектебі" КММ мектепкітапханасыныңмеңгерушісіИ.Маркштедер 1-10 сыныпоқушыларыүшін "Өзін-өзітану" адамгершілік-руханибілім беру бағдарламасының авторы,"Бөбек" республикалықбалаларқайырымдылыққорыныңнегізінқалаушы Сара АлпысқызыНазарбаеваныңқызметітуралы "Мейірімтөгетінана" онлайн-кітапкөрмесініңпрезентациясындайындады. ЗаманауиҚазақстанның осы көрнектіәйелініңесімішетелдерде де танымалжәнеәлемдікқоғамдастықоныңқазақстандықбалалардыңболашағыүшінжасағанигіеңбегінжоғарыбағалады. Сара Алпысқызыөзеңбектеріүшінкөптегенмарапаттарға, грамоталар мен сыйлықтарғаиеболды. Олсалауаттыөмірсалтынаарналғанкітаптардың авторы болыптабылады.

4 февраля 2021 года в рамках декады «Самопознание: педагогика любви и творчества» заведующий школьной библиотекой КГУ «Гаршинская средняя школа» Маркштедер И. для учащихся 1-10 классов подготовила презентацию книжной онлайн-выставки «Мейірімтөгетінана» о деятельности автора программы нравственно-духовного образования «Самопознание», основателя республиканского детского благотворительного фонда «Бөбек» Саре Алпысовне Назарбаевой. Имя этой выдающейся женщины современного Казахстана узнаваемо далеко за пределами страны, и мировое сообщество по достоинству оценило ее благородный труд ради будущего казахстанских детей. За свои труды Сара Алпысовна удостоена многих наград, грамот и премий. Она является автором книг, посвящённых здоровому образу жизни.

 

 

 

МұқағалиМақатаев - ұлықазақжерінің, қазақхалқыныңбаласы, олардыңсүйіспеншілігінебөленіп, жарқынталантынсыйлағанұлытұлға. Бүгіндебұлесімқазақпоэзиясынбейнелейді. 2021 жылдың 9 ақпанында "Гаршин орта мектебі" КММ мектепкітапханасыныңмеңгерушісіИ.Маркштедер5-11 сыныпоқушыларыүшінсүйіктіқазақақыны мен жазушысыныңтуғанына 90 жылтолуынаарналған "Олөзхалқына лира арнаған" аттыкітапкөрмесінің онлайн-презентациясындайындады.

МукагалиМакатаев - сын Великой казахской земли и казахского народа, щедро одаренный их любовью и сам одаривший их ярким талантом. Сегодня это имя символизирует казахскую поэзию. 9 февраля 2021 года заведующая школьной библиотекой КГУ «Гаршинская средняя школа» Маркштедер И.Д. для учащихся 5-11 классов подготовила онлайн-презентацию книжной выставки «Он лиру посвятил народу своему», посвященную 90-летию со дня рождения любимого казахского поэта и писателя.

 


Комментариев нет
16 просмотров
Автор: b098skobilim
Добавлено: 23.02.2021 в 20:52

Возможно вас заинтересует...!